[EQG] Kế Toán Trưởng

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

Mô tả công việc

Mô tả công việc

 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán đúng và phù hợp với quy định/ Organize the system of accounting accounts, accounting books, accounting vouchers and accounting procedures properly and in accordance with regulations.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán, kê khai quyết toán thuế, thanh toán chi phí, quản lý công nợ và kế toán quản trị theo chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật thuế/ To organize the performance of accounting operations, tax declaration and finalization, payment of expenses, debt management and management accounting in accordance with accounting standards and tax laws.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra/ Responsible for tax finalization and data interpretation when tax authorities inspect and examine.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty/ Prepare financial statements, management reports, tax reports in accordance with the law and the Company’s requirements.
 • Hạch toán, phân tích, báo cáo số liệu cho Ban Giám Đốc Công ty/ Accounting, analyzing and reporting data to the BOD.
 • Tổng hợp doanh thu và hoạt động kinh doanh của công ty; Quản lý, điều hành hoạt động của bộ phận kế toán, quản trị tốt các phần mềm kế toán, nghiệp vụ liên quan/ Summary of revenue and business activities of the company; Manage and operate the activities of the accounting department, well manage accounting software and related operations.
 • Kiểm soát thu-chi và chi phí/ Control revenue, expenditure and expenses.
 • Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty/ Organize, manage and store all documents, documents, link documents in a scientific way according to the time limit of the Law and the Company.
 • Quản lý, phân công, giám sát, training cho đội ngũ kế toán viên và kế toán tổng hợp/ Managing, assigning, supervising, training for accountants and general accountants.
 • Tham vấn cho BGĐ về các hoạt động tái chính kế toán/ Consutant the BOD on financial and accounting activities.
 • Thực hiện các chế độ báo cáo tuần, tháng, quý theo yêu cầu BGĐ/ Implement weekly, monthly and quarterly reporting regimes at the request of the BOD.

Yêu cầu công việc

 • Nam/nữ trong độ tuổi từ 27-40/ Male/Female from 27 – 40
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt/ Fluent Enlish
 • Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc có từ 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Chủ nhiệm kiểm toán  (manager) trở lên/ Have 2 years of experience in a similar position or have at least 1 year of experience as an audit manager.
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng/ kế toán viên hoặc kiểm toán viên/ Certificate of chief accountant/accountant or auditor.
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo/ Preference will be given to candidates who have worked in the field of education and training