[ISMART] Product Assistant

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

iSMART Education là một trong những thành viên trực thuộc Tổ chức Giáo dục EQuest (EQuest Education Group), tiền thân là Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE - Institution of American Education) - tổ chức được biết đến với những đơn vị giáo dục hàng đầu tại Việt Nam như: VATC, Đại học Phú Xuân,...

Mô tả công việc

Mô tả công việc

 • Work under the supervision and report to product development manager./ Làm việc dưới sự giám sát của Quản lý phát triển sản phẩm và thực hiện báo cáo với Quản lý phát triển sản phẩm.
 • Carry out general administrative tasks of the team./ Thực hiện các công việc hành chính chung của nhóm.
 • Assist in managing files and materials for the team./ Hỗ trợ quản lý các tập tin và tài liệu cho nhóm.
 • Take minutes of meetings for record and reference./ Ghi biên bản cuộc họp để lưu trữ và tham khảo.
 • Perform program/ product analysing tasks as requested./ Thực hiện các nhiệm vụ phân tích chương trình/ sản phẩm theo yêu cầu
 • Make suggestions for improvements of each project of the team./ Đưa ra đề xuất cải tiến từng dự án của nhóm
 • Team projects include: designing syllabus/ textbooks, digital lessons, online platform contents./ Các dự án của nhóm bao gồm: thiết kế giáo trình/ sách giáo khoa, bài học kỹ thuật số, nội dung nền tảng trực tuyến.
 • iSMART program focus: English, Maths and Science in English./ Trọng tâm của chương trình iSMART: Tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Yêu cầu công việc

 • English (minimum IELTS 6.0)/ Tiếng Anh (tối thiểu IELTS 6.0).
 • Bachelor degree/ Bằng Cử nhân
 • Good written communication skills, average verbal communication is ok/ Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt, giao tiếp bằng lời nói trung bình khá.
 • Familiar with educational program/ product/ Quen thuộc với chương trình/ sản phẩm giáo dục
 • Able to work efficiently with minimal supervision/ Có thể làm việc hiệu quả với sự giám sát tối thiểu.
 • Passion for education/ Đam mê Giáo dục