[iSMART] Senior Developer

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

iSMART Education là một trong những thành viên trực thuộc Tổ chức Giáo dục EQuest (EQuest Education Group), tiền thân là Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE - Institution of American Education) - tổ chức được biết đến với những đơn vị giáo dục hàng đầu tại Việt Nam như: VATC, Đại học Phú Xuân,...

Mô tả công việc

1. Xây dựng các phần mềm giáo dục/ Develop education softwares

 • Làm việc với BA để hiểu yêu cầu nghiệp vụ và các tính năng/ Work directly with BA to clarify requirements and implement features.
 • Thiết kế chức năng, dữ liệu và lập trình theo tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm/ Design functions, data and programming according to the software requirements document.
 • Làm các công việc theo phân công của Trưởng nhóm kỹ thuật/ Work on other tasks assigned by Team Leader.

2Nghiên cứu các công nghệ mới/ Research and propose the application of new technologies

 • Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới vào phần mềm giáo dục: VR, AR, học máy, data mining/ Research and propose the application of new technologies in educational software: VR, AR, machine learning, data mining.

3. Các công việc khác được giao từ cấp quản lý/ All other task assigned by the line manager

 

Yêu cầu công việc

Chuyên môn/ Qualifications

 • Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên ngành Công nghệ Thông tin/ Graduated from college or higher level Computer Science.
 • Có kinh nghiệm 3 năm tham gia các dự án phần mềm/ 3 years of experience in participating in software projects.
 • Nghe, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh/ Good in listening, reading English technical documents.
 • Kiến thức về PHP, Golang, MySQL, MongoDb, Redis/ Knowledge in PHP, Golang, MySQL, MongoDb, Redis.
 • Kiến thức về Restful API, advanced JavaScript, CSS, HTML/ Knowledge in Restful API, advanced JavaScript, CSS, HTML.
 • Sử dụng tốt MS Word, Excel, Project, PPT/ Good use of MS Word, Excel, Project, PPT.
 • Hiểu biết về phần mềm giáo dục/ Moderate understanding of education software.

Kỹ năng/ Skills

 • Trung thực, nhiệt tình, năng động, đổi mới và tự tin/ Honest, enthusiastic, dynamic, innovative, and confident.
 • Sẵn sàng phát triển nghề nghiệp/ Willing in professional development.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề/ Good at analyzing & problem solving skill.
 • Cam kết cao/ High commitment