Learning & Development Specialist

Recruitment Information

Job Description

 •  Lead and facilitates general learning and development initiatives for a defined internal customer, function, or process.
 • Partner with manages internal and external service providers.
 • Obtain and coordinates resources supporting the program including facilitators, vendors, training coordinators, site, or corporate HR, etc.
 • Accountable for all communication and messaging of the program including “marketing” of the program and any communication to participants such as welcome messages, program instructions.
 • Captures and analyzes data (e.g., voice of the customer) for continuous improvement of processes.
 • Have responsibility for defining and managing KPIs for each key process.
 • Have responsibility for facilitating communication as appropriate to all stakeholders. This includes escalating issues to the next level of management as appropriate.
 • Utilize project management skills to drive multiple tasks and projects to completion to meet or exceed customer expectations, and within time and budget requirements.
 • Work with technical groups such as IT or LMS teams to creatively solve for new requirements.
 • Analyze learning data to determine program effectiveness.
 • Prepare reports and dashboards to communicate program status and effectiveness.
 • Recognizes the need to collaborate with other HR resources and

Requirement

 • Graduated from University in related majors
 • Have at least 2 – 3 years of experience.
 • Be enthusiastic, thoughtful, careful, meticulous and observant.
 • Handle situations effectively and efficiently.
 • Have good interpersonal skills, positive attitude, and hard working.
 • Proficent in English communication.
 • Proficient in Microsoft Office and Office skills.

Recruitment Information

Job Description

 • Dẫn dắt và tạo điều kiện cho các sáng kiến học tập và phát triển chung cho một khách hàng nội bộ, chức năng hoặc quy trình đã xác định.
 • Phối hợp với quản lý các nhà cung cấp dịch vụ nội bộ và bên ngoài.
 • Thu thập và điều phối các nguồn lực hỗ trợ chương trình bao gồm người điều phối, nhà cung cấp, điều phối viên đào tạo, địa điểm hoặc nhân sự công ty, v.v.
 • Chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên lạc và thông điệp của chương trình bao gồm việc “Marketing” của chương trình và bất kỳ thông tin nào tới người tham gia như thông điệp chào mừng, hướng dẫn chương trình.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu (ví dụ: tiếng nói của khách hàng) để cải tiến liên tục các quy trình.
 • Chịu trách nhiệm xác định và quản lý KPI cho từng quy trình chính.
 • Chịu trách nhiệm tạo điều kiện giao tiếp phù hợp với tất cả các bên liên quan. Điều này bao gồm việc chuyển các vấn đề lên cấp quản lý tiếp theo nếu thích hợp.
 •  Sử dụng các kỹ năng quản lý dự án để thúc đẩy nhiều nhiệm vụ và dự án hoàn thành để đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng như yêu cầu về thời gian và ngân sách.
 • Làm việc với các nhóm kỹ thuật như nhóm CNTT hoặc LMS để giải quyết một cách sáng tạo các yêu cầu mới.
 • Phân tích dữ liệu học tập để xác định hiệu quả của chương trình.
 • Chuẩn bị các báo cáo và trang tổng quan để thông báo trạng thái và hiệu quả của chương trình.
 • Nhận thức được nhu cầu cộng tác với các nguồn nhân sự khác và thu hút các chuyên gia một cách thích hợp khi cần thiết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 – 3 năm.
 • Cần sự nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát trong công việc.
 • Khả năng xử lý tình huống linh hoạt và nhanh nhẹn
 • Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, thái độ tích cực và làm việc chăm chỉ.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
 • Thành thạo Microsoft Office và tin học văn phòng.