Quality Assurance Executive

Recruitment Information

Job Description

Công tác đào tạo
Training works

 • Lên kế hoạch đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo và trực tiếp phổ biến các tài liệu mới để CBNV thực hiện theo quy định, quy trình, quy chế, cẩm nang, chuẩn mực của công ty.
  Plan training, develop training materials and directly disseminate new documents for employees to comply with the company’s regulations, processes, regulations, manuals and standards.
 • Theo dõi đánh giá kết quả sau đào tạo và báo cáo.
  Follow up and evaluate the results after training and report.
 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của CBNV về các quy trình liên quan.
  Guide and answer questions from employees about related processes.

Tham gia, phối hợp xây dựng quy trình
Participate in and coordinate the development of the procedure

Phối hợp xây dựng tài liệu đào tạo, phổ biến các tài liệu mới để CBNV thực hiện theo quy định của công ty.
Coordinating in developing training materials, disseminating new documents for employees to comply with company regulations.

Kiểm soát chất lượng
Quality Management

 • Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng định kỳ và đột xuất tại hệ thống trường Cao đằng và Đại học.
  Make periodic and adhoc quality control plans at C&U systems.
 • Giám sát và yêu cầu thực hiện nội quy, quy định, quy trình, hoạt động tổ chức vận hành đối với nhân viên tại Hệ thống trường Cao đằng và Đại học.
  Supervise and request the implementation of rules, regulations, processes, organization and operation activities for employees at the C&U System.
 • Giám sát và kiểm soát tuân thủ quy trình, quy định công ty.
  Monitor and control compliance with company processes and regulations.
 • Kiểm soát chéo tuân thủ và chất lượng đào tạo giảng dạy.
  Cross-control of compliance and quality of teaching training.
 • Thực hiện theo dõi, nhắc nhở, đánh giá kết quả và lập biên bản vi phạm của trường Cao đằng Đại học, CBNV theo đúng cấp độ thẩm quyền.
  Monitor, remind, evaluate results, and make records of violations of the C&U, employees according to the right level of authority.
 • Báo cáo giám sát.
  Supervise report.

Khảo sát hài lòng khách hàng
Survey the customer satisfaction

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng bên ngoài và nội bộ công ty để lên kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ và chất lượng đào tạo.
Survey the satisfaction level of customers outside and inside the company to plan to assess the satisfaction level of service quality and training quality.

Theo dõi hoạt động khắc phục phòng ngừa
Follow up on corrective action

 • Tiếp nhận và tư vấn về các giải pháp cho vấn đề đơn vị/ bộ phận đang gặp phải (hành động khắc phục phòng ngừa tại đơn vị).
  Receive and advise on solutions to problems that the unit/department is facing (preventive corrective action at the unit).
 • Tiếp nhận và tư vấn về các giải pháp cho vấn đề đơn vị/ bộ phận đang gặp phải (hành động khắc phục phòng ngừa tại đơn vị).
  Receive and advise on solutions to problems that the unit/department is facing (preventive corrective action at the unit).

Yêu cầu tuyển dụng

 • Tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị (Chất lượng, Giáo dục, Nhân Lực, Hệ thống), Luật, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
  Have university degree in Management (Quality, Education, Human Resources, Systems), Law, or other related majors.
 • Tối thiểu có 02 kinh nghiệm năm trong lĩnh vực Dịch vụ, Giáo dục.
  Have at least 02 years of experience in the field of Service and Education.
 • Hiểu biết về hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015; và 21001 (nếu có); Hệ thống kiểm định theo MOET, MOLISA…
  Have knowledge of ISO 9001:2015 standard system; and 21001 (if any); Testing system according to MOET, MOLISA…
 • Biết giải quyết vấn đề và lập kế hoạch.
  Have problem solving and planning skills
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt, viết hiệu quả.
  Have effective communication, presentation, presentation and writing skills.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo.
  Have teamwork skills and creative thinking.
 • Khả năng học hỏi và cập nhật.
  Have ability to learn and update.
 • Có tính tự chủ, chịu trách nhiệm, khả năng thích ứng với sự thay đổi.
  Have autonomy, responsibility, ability to adapt to change.
 • Có tính trung thực, thẳng thắn.
  Be honest, frank.
 • Làm việc nguyên tắc, có khả năng làm việc cẩn thận và chi tiết.
  Work principle, ability to work carefully and in detail.
 • Có thể giao tiếp, trao đổi công việc bằng tiếng Anh (B1 trở lên).
  Able to communicate and exchange work in English (B1 and above).
 • Thành thạo Microsoft Office và Tin học văn phòng.
  Proficient in Microsoft Office and Office skills.

BENEFIT:

 • Corporate culture that promotes learning and developing knowledge and skills
 • Opportunity to be sponsored for Master’s and Doctoral programs from abroad
 • Working time Monday – Friday, flexible working hours
 • Friendly, sociable environment
 • Technology allowance 200,000 VND/month
 • Teambuilding, regular training
 • Ensure compliance with labor laws on social insurance, health insurance, unemployment insurance