Senior Compliance and Investment Analyzer

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả công việc

 

 • Thực hiện soạn thảo và hướng dẫn viết các qui trình nghiệp vụ; kiểm tra và trình xét duyệt các qui trình nghiệp vụ cho Trưởng bộ phận và Ban TGĐ.
 • Thực hiện kiểm toán số liệu tài chính và báo cáo tài chính.
 • Thực hiện giám sát tuân thủ việc thực hiện các qui định, qui chế, qui trình và tiến hành các cuộc kiểm soát định kỳ và thường xuyên trong các đơn vị thành viên và tập đoàn.
 • Bảo đảm tính chính xác, hợp lý, đầy đủ và kịp thời các số liệu, chứng từ, báo cáo của các đơn vị thành viên và tập đoàn.
 • Bảo đảm giám sát hiệu quả việc tuân thủ pháp luật, các qui định, qui chế, qui trình, chính sách của cán bộ, nhân viên trong các đơn vị thành viên và tập đoàn
 • Thực hiện việc phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động tài chính, báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên phù hợp với ngân sách hàng năm và chiến lược dài hạn.
 • Thực hiện đánh giá phân tích hiệu quả các dự án đầu tư và hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khác do trưởng bộ phận phân công.

Yêu cầu công việc

 • Đại học khoa tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.
 • Trên 5 năm làm việc chuyên ngành tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ.
 • Kinh nghiệm trên 3 năm trong các tổ chức kiểm toán lớn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có bằng CPA là một lợi thế.
 • Kinh nghiệm trên 3 năm trong phân tích tài chính và phân tích đầu tư, có bằng CFA là một lợi thế.
 • Ưu tiên cho các ứng viên đã từng làm việc cho các công ty kiểm toán big 4 hay làm việc chuyên ngành trong các công ty đa quốc gia quy mô lớn.
 • Tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo, IELTS từ 7.0 trở lên.
 • Vi tính, tin học: Sử dụng Microsoft office, powerpoint thành thạo, sử dụng excel xuất sắc, sử dụng tốt các công cụ phân tích tài chính.
 • Kỷ năng phân tích xuất sắc.
 • Mạnh mẽ, chính trực, liêm khiết, kỷ luật và nghiêm túc trong công việc; không ngại khó và ngại va chạm.
 • Kỹ năng làm việc theo kế hoạch và kỹ năng quản lý hiệu quả thời gian làm việc theo hạn định.
 • Chấp nhận đi công tác xa các tỉnh dài ngày.