Broward College

Đại học Broward tại Việt Nam là 1 trong 10 phân hiệu quốc tế chính thức của Đại học Broward (Đại học công lập Mỹ) trên thế giới. Trung tâm quốc tế tại Việt Nam được mở rông năm 2009 với sự đồng nhất về chương trình học, chất lượng giảng dạy và các vấn đề học thuật khác.